fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
SOSW Miliczimage

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dzisiaj

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest placówką publiczną prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Miliczu. Zajmuje się kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, a w szczególności mając na uwadze dbałość o wieloaspektowy, ciągły i optymalny rozwój dzieci placówka wprowadziła zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ośrodek zajmuje się poprawą rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wielorakimi sprzężeniami, kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, poprawą funkcji poznawczych, wspomaganiem rozwoju osobowości.

Ośrodek zajmuje się poprawą rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wielorakimi sprzężeniami, kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, poprawą funkcji poznawczych, wspomaganiem rozwoju osobowości. Ośrodek prowadzi zajęcia pozwalające wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży tak aby zmniejszać dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych, a także umożliwia zdobywanie przez wychowanków maksymalnej niezależności życiowej.
Ośrodek dba i wspomaga rodziców dzieci niepełnosprawnych , organizując grupy wsparcia dla nich , jak również wiele akcji i szkoleń i spotkań z różnymi specjalistami.
Wszystkie działania prowadzone przez placówkę, skupiają się na indywidualizacji wszystkich procesów edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do wychowanka.
Bogate doświadczenie placówki, ukierunkowane na pracę z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami pozwala na wzbogacanie oferty dla społeczności lokalnej m.in. , w zakresie wczesnego wspomagania .
Cała kadra pedagogiczna działa w sposób ukierunkowany na dziecko i rodzica, mając świadomość , że tylko wielospecjalistyczne działania przyniosą określone efekty diagnostyczno – terapeutyczne.
Pracownicy pedagogiczni tej placówki posiadają kierunkowe wykształcenie, niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, dodatkowo ukończyli studia podyplomowe w zakresie psychologii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, logopedii , neurologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, socjoterapii, integracji sensorycznej, biofeadback, surdopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii, arteterapii, terapii ręki, muzykoterapii.

Bardzo ważnym i istotnym czynnikiem podkreślającym atrakcyjność Placówki jest jego położenie w centrum miasta, ze swobodnym dojazdem oraz dużym parkingiem, bogatą bazą sportową – wyremontowana sala gimnastyczna i sala gimnastyki korekcyjnej oraz placem zabaw ze środków pozyskanych w ramach programu „ Radosna Szkoła”
Placówka w 2009/10 została poddana modernizacji, gdzie przystosowano ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest zakwalifikowany do kategorii LZ-II, czyli dla osób o zmniejszonej zdolności poruszania się.

W samym budynku znajduje się winda , platforma schodowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne i specjalistyczne tj. sala integracji sensorycznej, sala muzykoterapii, gabinet biofeedback, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczny, pozwalają na profesjonalną opiekę jak również rozszerzenie działalności ukierunkowanej na kompleksową ,specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzinom.
Zaplecze i możliwości lokalizacyjne umożliwiają podjęcie nowych wyzwań.

Skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zapewnia nauczanie dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na dwóch etapach edukacyjnych: I etap klasy I-III – kształcenie zintegrowane, II etap klasy IV-VIII – nauczanie blokowe. Podobnie na dwóch etapach, w placówce kształci się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: I etap klasy I-III, II etap klasy IV-VIII

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kształci młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Jest to szkoła wielozawodowa. Nauka wybranego zawodu trwa 3 lata. W SOSW prowadzone są zajęcia ogólnokształcące, praktyki zaś odbywają się u pracodawców. Teoretyczna nauka zawodu prowadzona jest w Ośrodkach Dokształcania Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie lub Oleśnicy. Zdarzają się takie zawody jak np. ogrodnik, których kursy odbywają się aż w Zielonej Górze.

WYGASZANE GIMNAZJUM

Zapewnia proces edukacyjno-terapeutyczny młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Nauka zarówno w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim jak w pozostałych stopniach w gimnazjum potrwa jeszcze 2 lata.

SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej lub po wygaszanym gimnazjum uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy (PDP) w 3 letnim cyklu kształcenia.


ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3-25 roku życia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Grupa zgodnie z rozporządzeniem może liczyć maksymalnie 4 osoby.

INTERNAT

Placówka dysponuje 35 miejscami podzielnymi na grupy wiekowe. Uczniowie mają do dyspozycji świetlice do nauki, sypialnie, pracownię komputerową, pracownię gospodarstwa domowego, stołówkę. Rodzice pokrywają koszty całodziennego wyżywienia, na które składa się: śniadanie, II śniadanie, 2-daniowy obiad oraz kolacja. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zamontowano platformę schodową.

Kadra pedagogiczna

DYrektor

Dominika Ugorek

WICEDYREKTOR

Ewa Markiewicz

Kadra pedagogiczna

Arnold Gabriela
Bartczak Damian
Becela Przemysław
Bieroń Justyna
Blek Barbara
Chwalińska Karolina
Dumitrescu Małgorzata
Dwojak Agnieszka
Dziarko Małgorzata
Gotter Anna
Kaczmarek Krystyna
Kostrzewa Beata
Kozyrska Katarzyna
Lorek Joanna
Mokwińska-Snażyk Monika
Muszalska Ewelina
Pieniężna Anna
Pudłowska Zyta
Ratyńska Elżbieta
Sługocka Barbara
Stefanów Ewa
Sekula Magdalena
Waszkowiak Aneta
Wirchniański Grzegorz
Wolszczak Małgorzata (zast.)

pedagog

Nowacka Renata

psycholog

Łubińska Alicja

logopeda

Kluga Marta
Sikora Agnieszka
Wirchniański Grzegorz

biofeedback

Olszewska Agnieszka

terapia si

Sikora Agnieszka

bibliotekarz

Pawlikowska Beata

świetlica

Broda Agnieszka

Oferta terapeutyczna

Placówka zapewnia bogatą ofertę terapeutyczną dla uczniów z różnym z stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w formach indywidualnych i grupowych. Uczniowie mają zapewnioną terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, Biofeedback, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną. Poza tym od roku szkolnego 2016/2017, dzięki realizacji projektu pn. „Most do samodzielności” finansowanego ze środków PFRON prowadzone są hipoterapia, dogoterapia, ergoterapia, mieszkalnictwo treningowe, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne grupowe i indywidualne, arteterapia i socjoterapia. Poza tym realizacja projektu umożliwiła zwiększenie zakresu pozostałych form terapii.
Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

kontakt@soswmilicz.pl

71 384 07 45