fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Oferta SOSWOferta

Specjalny środek szkolno-wychowawczy w Miliczu prowadzi zapisy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do:

 • Szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
 • Branżowej szkoły i stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Szkoły przyspasabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz sprzężeniami
 • Zespołu rewalidacyjno – wychowawczego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Oferujemy:
Całodobowy internat od poniedziałku do niedzieli, mało liczne klasy, stołówkę, świetlicę, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektów pozabudżetowych

Prowadzimy zajęcia:
Z psychologiem, pedagogiem, logopedą, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, terapię integracji sensorycznej, terapię eeg – biofeedback, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię, dogoterapię, hipoterapię, ergoterapię, socjoterapię.


Wczesne wspomaganie

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miliczu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy małym dzieciom i ich rodzinom. Obejmuje kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

W ramach stałych zajęć dzieci mogą korzystać z pomocy m.in.:

 • Psychologa
 • Logopedy
 • Pedagoga specjalnego
 • Rehabilitanta
 • Terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Terapeuty zajęciowego
 • Terapeuty Biofeedback


Forma i rodzaj zajęć będzie dostosowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka. Ośrodek jest placówką dostępną dla osób niepełnosprawnych oraz dysponuje bogatym wyposażeniem

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie do dyrektora podania i dołączenie oryginału Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

OFERTA DYDAKTYCZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Miliczu ma ponad 40 – letnie doświadczenie w kształceniu i wychowaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom naukę i terapię na poziomie:

 • Zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Szkoły ponadgimnazjalnej – zawodowej wielozawodowej
 • Szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Cele ośrodka

Celem naszego Ośrodka jest edukacja, opieka, wychowanie, profilaktyka oraz terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną. Wspomagamy rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Przygotowujemy dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym, prowadzimy działania integrujące je ze środowiskiem.

Ośrodek zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością:

 • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
 • Realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia
 • Zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb
 • Zajęcia z psychologiem, pedagogiem
 • Integrację ze środowiskiem rówieśniczym
Baza Lokalowa

Zapewniamy bardzo dobre warunki do realizacji naszych celów i zadań. Posiadamy następującą bazę lokalową:

 • Pomieszczenia do nauki
 • Salę gimnastyczną
 • Gabinet gimnastyki korekcyjnej
 • Gabinety: psychologa, pedagoga, logopedy
 • Gabinety do prowadzenia zajęć specjalistycznych
 • Gabinet do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback, integracji sensorycznej
 • Pomieszczenie do prowadzenia zajęć kulinarnych na terenie internatu
 • Stołówkę
 • Świetlicę
 • Bibliotekę
 • Windę i podjazdy dla osób niepełnosprawnych
 • Sypialnie
 • Gabinet higieny szkolnej
 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
Pomoc specjalistyczna

Ośrodek zapewnia wychowankom wszechstronną pomoc specjalistyczną:

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne

W naszej placówce uczniowie mają możliwość uczestnictwa i rozwijania zainteresowań podczas licznych zajęć pozalekcyjnych:

 • Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze
 • Szkolne Koło Sportowe (gry i zabawy ogólnorozwojowe)
 • Koło Czytelnicze
 • Koło Informatyczne
 • Koło techniczno-plastyczne
 • Zajęcia sportowe – piłka nożna
 • Zajęcia basenowe – sekcja pływania
 • Zajęcia taneczne

  Mając na względzie wszechstronny rozwój wychowanków prowadzimy działania zmierzające do prawidłowego ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Uczniowie biorą udział w pozaszkolnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych – konkursach, olimpiadach, przeglądach teatralnych, wycieczkach, rajdach, happeningach, akcjach społecznych, akcjach charytatywnych, wystawach i projektach.

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45